จิ้งจก

  • ไข่ 40-45 วัน
  • ตัวอ่อน 3 เดือน
  • วัยเจริญพันธุ์ 3-5 ปี
  • การควบคุมในเชิงป้องกัน คือ การลดช่องทางเสี่ยง เช่น ประตูทางเข้า – ออก
  • การใช้สารเคมี
  • การใช้กับดักแผ่นกาวสำเร็จรูป
  • วิธีอื่นๆ เช่น การใช้ศัตรูธรรมชาติ